توارث پذیری

توارث پذيري توارث پذيري يک ميزانِ جمعيتي ست که مي تواند از جمعيتي به جمعيتِ ديگر کاملا فرق کند. برايرا در نظر بگيريد : « هوش » مثال، ميزانِ توارث پذيريفرهنگ هايي وجود دارد که شرايطِ محيطي در آنها به گونه اي ست که کودکان در فرهنگِمذبور، شيوه ي زندگ…

ژنوتیپ و فنوتیپ

ژنوتيپ و فنوتيپ دو نفر را در نظر بگيريد. يکي از اين دو نفر، از والدينخود، در يک صفتِ معين ( مثلا رنگِ چشم ) ترکي ِ ببه ارث مي برد. ژنوتيپ و فنوتيپ با اين RR و ديگري ترکيب Rrوجود، همانطور که پيش تر ديديم، جلوه ي ظاهر ِ…

در هنگام تولید مثل جنسی چه رخ می دهد ؟

در هنگام توليد مثل جنسي چه رخ مي دهد ؟ يک مردِ بالغ داراي سلول هاي اسپرم و يک زنِ بالغ داراي سلول تخمک مي باشد . اين سلول ها به طورجداگانه طي فرايندِ ميوز بدست آمده اند. در هنگام توليد مثل جنسي چه رخ مي دهد ؟ وقتي لقاح…

نظریه انتخاب طبیعی

نظریه انتخاب طبیعی . تنوع ١ : اعضاي درونِ يک گونه در خصوصياتِ جسماني ( مثلا قد ) و همچنين در رفتار ( مثلا ميزانِ پرخاشگري ) از يکديگر متفاوت هستند. نظریه انتخاب طبیعی ٢. وراثت ٢ : دستِ کم بخشي از تنو ِ ع ميانِ اعضاي يک گونه ارثي…

ارزیابی

ارزيابي بين فرد گرايي و جمع گرايي تفاوت هاي اساسي وجود دارد. تفاوت هاي فرهنگ ها از لحاظِ فرد گرايي و جمع گرايي بسيار تاثير گذار و با اهميت بوده و باعث شده که در اين زمينه نسبت به ساير مسائل، تحقيقاتِ ميان فرهنگي بيشتري صورت بگيرد. ارزيابي در فرهنگِ…

روانشناسی میان فرهنگی

روانشناسي ميان فرهنگي روانشناسي براي پيشرفتِ خود ملزم به در نظر گرفتن تنوع فرهنگ ها و گوناگون ي رفتار انسان ها درنقاطِ مختلفِ جهان است." روانشناسي ميان فرهنگي با اين حال از اين گفته نبايد اينطور برداشت کرد که در ين زمينه هيچ فعاليتيصورت نگرفته است. براي مثال، تحقيقاتِ روانشناختي…

شیوه های تحقیق در روانشناسی

شيوه هاي تحقيق در روانشناسي همانطور که ديديم روانشناسان براي درکِ کام ِ ل رفتاِر انسان از رويکردهاي گوناگوني استفاده کرده اند.( رويکردِ زيستي، اجتماعي، شناختي و… ). به همين شکل، روانشناسان، در شيوه هاي تحقيق نيز بايکديگر متفاوت هستند. شيوه هاي تحقيق در روانشناسي بسياري از آنها براين عقيده…

نادیده انگاری

ناديده انگاري اغلب گفته مي شود که روانشناسانِ غربي نسبتبه تفاوت ها و گوناگوني هاي فرهنگي بي تفاوت) هستند. براي نمونه هوويت و اسو بمپاه ١١٩٩٠ ) شواهد و مدارک معتبري در ارتباط باوجودِ برخي تعصباتِ نژادي در روانشناسي ارائهکردند. آنها پس از بررس ِ ي تمام ِ ي مباحثِ…

ساختارهای جهانی و منطقه ای

ساختارهاي جهاني و منطقه اي مفهوِ م ساختارهاي جهاني و منطقه اي اولين بار توسطِ يک زبانشناس به نام کنت پايک مطرح شد. پس١٩٦٩ ) توجه بيشتري به اين موضوع نشان داد : ) از او، بري ساختارهاي جهاني و منطقه اي اين ساختارها منحصر به فرهنگِ خاصي بوده و…

آزمایش میلگرام

آزمايش ميلگرام اين نظر که روانشناسي چيزي جز فهم متعارف نيست و{فهم متعارف قادر است بدونِ کمک گرفتن ازروانشناسي مسائل را حل و فصل کند } را به شکل ديگري نيز مي توان باطل کرد. آزمايش ميلگرام يعني از طریق بررسيتحقيقاتي که يافته هاي غيرمنتظره اي داشته اند. يک نمونه…