مشاوره تحصیلی

اضطراب و عملکرد تحصیلی

Posted on
اضطراب و عملکرد تحصیلی

اضطراب و عملکرد تحصیلی برای آنکه فرد رفتارهای مناسب را برای درس خواندن داشته باشد لازم است اضطراب متناسبی داشته باشد تا سر وقت از خواب بیدار شود، وقت برای انجام تکالیف بگذارد و با بی خیالی دنبال کارهای دیگر نرود و شب هم تا وقتی تکالیف را انجام نداد، نخوابد. مرکز مشاوره نیاوران مشاوره […]