هوش شما چقدر چطور است؟

هوش شما چقدر چطور است؟ هوارد گاردنر استاد دانشگاه هاروارد حدود 30 سال پیش این نوع سنجشهوش را به چالش کشید. او در کتابش با عنوان چارچوب های ذهنی: نظریههوش های چندگانه به توسعه این ایده پرداخت که هوش منطقی-ریاضی که ازطریق تست هوش سنجیده م یشود معیار مناسبی برای…

اصل شکوفایی نبوغ ذاتی

اصل شکوفایی نبوغ ذاتی «شکوفایی نبوغ ذاتی » علاوه بر شناخت موانع، مستلزم خودشناسی و بصیرت برای معنادار ساختن وجودخویش، پیوند زدن نبوغ ذاتی با نیازها و مطالبات زندگی بشری و به کارگیریِ متعهدانۀ آن است. در اینجانبوغ ذاتی به رسالت انسانی منحصرب هفرد ما پیوند می خورد. در این…

شرط عبور

شرط عبور یونگ، روانشناس سوئیسی، معتقد بود که ما بخش های منفی از وجود خودرا سرکوب م یکنیم. وی این بخش از وجود تاریک ما را سایه م ینامید. با طردو سرکوب صفات منفی مان ما نه تنها آنها را از بین نمی بریم بلکه به آنها قدرتمیبخشیم. شرط عبور…

راه دل

راه دل آزاد کردن انرژی اتمی همه چیز را تغییر داد به جز شیوه تفکرمان را. راه حلاین مشکل در قلب انسانها نهفته است. منطق قادر به ادراک عشق نیست. راه عقل و منطق ممکن است به اکتشافاتعلمی و فنّاوری های فوق پیشرفته منتهی شود اما هرگز به عشق و…

امکانات شادی

امکانات شادی هر چه شرط و شروط بیشتر برای شاد بودن داشته باشیم،ناشادتر خواهیم بود. انسا نها دائما برای دستیابی بهچیزی در تقلا هستند. مثلاً دنبال پول، خانه، ماشین،ارتقاء شغلی، همسر رویایی و … هستند اما هدف نهاییاحساس خوبی است که از دستیابی به آن اهداف ب هدستمیآید. اگر مقصود…

نبوغ و جرئت

نبوغ و جرئت هر احمقی میتواند چیزها را بزر گتر، پیچید هتر و خش نتر کند؛ برای حرکت درجهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرئت نیاز است! نبوغ و جرئت زمانی که فضانوردان روسی و آمریکایی برای کشف و تسخیر فضا شروع بهرقابت کردند مشکل کوچکی وجود داشت.…

شهود

شهود من به شهود و الهامات معتقدم؛ چون گاهی اوقات، در برخی مسایل،احساس می کنم که حق با من است، ولی نمیدانم چرا؟ شهود شهود، بصیرت یا الهام نیز یکی دیگر از همان قدر تهای درونی ماست که هرگزبرای استفاده از آن آموزش نم یبینیم. شهود در واقع دیدن با…

ارزش الهام

ارزش الهام تنها چیز با ارزش واقعی قوهٔ الهام )شهود( است. الهام و شهود پدر دانشجدید است، حال آنکه تجرب هگرایی صرف، چیزی نیست جز انباشتندان شهای کهنه. ارزش الهام کارل گوستاو یونگ، روانشناس سوئیسی، معتقد بود که ذهن ما از طریقناخودآگاه جمعی به تمام تجارب و دانش بشری مرتبط…

شرط بهره وری

شرط بهره وری راه افزایش بهر هوری و یادگیری بیشتر این است که با چنان لذتی کارهایت راانجام بدهی که متوجه گذشت زمان نشوی. شرط بهره وری اگر ما کاری را که دوست داریم انجام دهیم معمولاً برایمان لذ تبخش است وگذر زمان را حس نم یکنیم. اما اگر کارمان…

رویاپردازی

رویاپردازی دستکم روزی یک مرتبه به خودتان اجازه بدهید تا آزادانه بیندیشید و برایخودتان رویاپردازی کنید. یکی از قابلیت های شگفت انگیز ذهن، قدرت تخیل است. برخی فلاسفهتخیل را «ملکه قابلیت های ذهنی » نامید هاند. ما در کودکی رویاپردازانی نابغههستیم. رویاپردازی اما با بزرگ سالی این توانایی سرکوب م…
1 2 3 9