غده ی صنوبری

غده ي صنوبري غده ي صنوبري غده ي نسبتا کوچکي است. تقريبا به اندازه ي يک نخود ! اين غده در بالاي ساقه يمغز قرار گرفته و درونداد هاي عصبي را از سيستم عصبي سمپاتيک دريافت مي کند . غده ي صنوبري غده ي صنوبريهورموني به ناِ م ملاتونين آزاد…

وظایف گلوکوکورتیکوید ها

وظايف گلوکوکورتيکويد ها ١. گلوکوکورتيکويد ها در تبديل پروتئين و چربي به شکل هاي قابل استفاده تر براي بدنکمک مي کنند. وظايف گلوکوکورتيکويد ها . ٢. گلوکوکورتيکويدها در سرکوب سيستم ايمني بدن نيز نقش دارند ٣. کورتيزول اثراتِ بسيار قوي ضد التهاب داشته و در واکنش به جراح ات توسط…

غده ی هیپوفیز

غده ي هيپوفيز به دليل اهميت بيش از حد اين غده، اغلب به آن " پادشاهِ غده ها " گفته مي شود. اهميت بالاي غده يهيپوفيز، بيشتر به دليل فعاليت هاي حياتي هيپوفيز پيشين است. غده ي هيپوفيز هيپوفيز پيشين :همانطور که ديديم فرايند آزاد سازي هورمون ها از هيپوفيز…

هورمون ها

هورمون ها هورمون ها در برخي موارد تاثيرات شگرفي بر خلق و خو و رفتاِر ما دارند. با اين وجود از آنجاييکهغالبا انتقال هورمون ها از طريق جريانِ خون و به آرامي صورت مي گيرد، مدتي طول مي کشد تا اين١٠ اصل کلي در موردِ ،( تاثيرات آشکار شود. با…

اعتیاد به ماده Drug Addiction

اعتياد به ماده Drug Addiction اعتياد يک بيماري پيچيده ي مغزي است که با ظاهر "مي توان به شروع آن پي برد. از مشخصه هاي آن ميل « نشانه هاي ترک » و « تحمل » شدنِشديد به سوء مصرفِ مواد، جستجو و تداوِ م مصرف حتي پس از مشاهده…

تقویت چه ارتباطی با دوپامین دارد ؟

تقويت چه ارتباطي با دوپامين دارد ؟ در پاسخ بايد گفت که مساله يتقويت، ارتباطِ مستقيمي با سيستم پاداش مغز دارد و سيستم پاداش نيز همانطور که در بخش هاي بعديخواهيم ديد، بيش از هر انتقال دهنده ي عصبي ديگري با دوپامين سر و کار دارد. تقويت چه ارتباطي با…

وابستگی به داروها

وابستگي به داروها نظريه ي پاداش مثبت به ما امکان مي دهد تا چگونگ ِ ي وابستگي به داروها و مواد بيشماري از جمله را دريابيم. PCP مشتقات ترياک، محرک ها، ماري جوانا ونواحي اصلي مغز که مربوط به سيستم پاداش هستند شناسايي شده اند. همچنين نقش کليدي دوپامين براي…

نظریه وابستگی بدنی

نظريه وابستگي بدني همانطور که مي بينيم، براي نظريه ي وابستگي بدني توضيح اينکه چرا معتادان حتي پس از اينکه همه يذراتِ ماده ي مورد نظر از بدنشان خارج مي شود، مجددا به مصرف مواد روي مي آورند، دشوار است. عنوان کردند ممکن است دليل اين مساله فرايندِ شرطي )…

چرا افراد معتاد می شوند ؟

چرا افراد معتاد مي شوند ؟ دو نظريه ي اصلي در موردِ علتِ ابتلا به اعتياد ( وابستگي به مواد ) وجود دارد : چرا افراد معتاد مي شوند ؟ ١. نظريه ي وابستگي بدني : طبق اين نظريه، افراد به مصرف مواد ادامه مي دهند تا از اثراتناخوشايندي که…

الکلی شدن چه پیامدهایی دارد ؟

الکلي شدن چه پيامدهايي دارد ؟ الکليسم مي تواند باعثِ سيروز کبد گردد. همچنين مي تواند باتوسطِ کبد، ( B جلوگيري از تجزيه ي ويتامين تيامين ( ١منجر به آسيب هاي جدي گردد. کمبودِ تيامين منجر به از بينرفتن سلول هاي عصبي مغز و سرانجام ابتلا به بيماري فراموشي و…
1 2 3 6