زرنگی یا مداومت؟

زرنگی یا مداومت؟ دلیلش این نیست که من خیلی زرنگ هستم. دلیلش این است که مدتبیشتری روی مسایل کار میکنم. زرنگی یا مداومت؟ در طول نه سال هزاران فرمول نوشت هشده وبه دور انداخته شد. بارها پیش آمد که تصمیم گرفتم موضوع را رها کنم. ولیسرانجام، پس از تلاش های…

اندیشه های خدا

اندیشه های خدا اینشتین هدفی بسیار بزرگ داشت. او صرفاً در پی یافتن پاسخ یک پرسشعلمی نبود. او پرسشی بسیار بنیادی تر داشت. او در پی جزئیات نبود بلکهمی خواست کلیت را درک کند. آخرین تلاش او این بود که بتواند تمام نیروها رادر فرمول واحدی ادغام کند، فرضی های…

معیار سنجش هوش

معیار سنجش هوش در یک تعریف، هوش را به مفهوم توانایی مطابقت با شرایط میدانند امابه نظر می رسد که اینشتین به تغییرات درونی تر و عمیق تر اشاره دارد. معمولاًلازمه تغییر، غلبه بر یک عادت نهادینه شده است. اگر قرار باشد از محدودۀعادات فکری و ارزشی خود فراتر برویم…

هدف

هدف بهترین راه برای اینکه هدف و خواسته خودتون رو باورکنین، در قدم اول تخیل است چرا که با احساسکردناون خواسته در درون زندگیتون یه قدم به خواستتوننزدیکتر میشید البته شما باید طوری رفتار کنین کهانگار به اون هدف و خواسته خود رسیدین. هدف اگه میخواین تغییر کنین باید از…

قانون ارتعاش چگونه عمل میکند؟

ذهن ما به صورت مرتب در حال فرستادن ارتعاش بهکائنات و جهان هستی میباشد و هر چیزی که میبینید،میشنوید، فکر میکنید، در واقع شامل قانون ارتعاش قانون ارتعاش چگونه عمل میکند؟ میشود و روی هر موضوعی تمرکز کنید از همان جنسبیشتر ارتعاش ساطع میشود و به هر چیزی در زندگیتوجه…

امکانات نبوغ ذاتی

امکانات نبوغ ذاتی همه دانش بشری محصول کنجکاوی، پرسش و تلاش مداوم برای یافتن پاسخ آنها است. تمام کشفیاتمهم تاریخ در نتیجه یک سؤال ایجاد شده است. امکانات نبوغ ذاتی تمام نظریات فلسفی محصول پاسخگویی به برخیسؤالات بوده است. تمام اید ههای جدید نتیجه کنجکاوی اشخاص برای پاسخ به یک…

بزرگ اندیشی

بزرگ اندیشی برای تحقق استعدادها و توانایی های ذاتی خود باید از دایرۀ کوچک روزمرگیفراتر برویم. باید اهدافی بزرگ و همتی عالی داشته باشیم.مرغ را پر می برد تا آشیان پرّ انسان همت است ای مردمان بزرگ اندیشی مولویباید اهداف شخصی خود را به رسالت شخصی و رسالت شخصی را…

رسالت نبوغ ذاتی

رسالت نبوغ ذاتی رسالت شخصی و نبوغ ذاتیجایی هست که جز تو هیچ کس نمیتواند آن را پُرکند. کاری هست که جز تو هیچ کس قادر به انجامشنیست.افلاطون هما نطور که در توضیح اصل یکتایی گفتیم، ما موجودی منحصربه فرد هستیم و با استعدادیمنحصربه فرد به دنیا آمد هایم. حالا…

مانع عادت

مانع عادت با فرآیند رشد و تحت تأثیر تجارب، ژنتیک و محیط، الگوها و عاد تهای رفتاری در ما شکل می گیرد. ب هویژهعادت های فکری و باورهای تثبی تشده میتوانند مانعی برای تغییر در جهت شکوفایی استعدادهایمانمحسوب شوند مانع عادت یک عادت میتواند برای ما حکم خدمتکاری عالی یا…

مُد سال

مُد سال شور و هیجان خار قالعادهٔ مردم نیویورک هنگام اولین سفر اینشتین به آمریکا در سال 1921 در تاریخفرهنگ قرن بیستم حادثهٔ نادری است. روزی یکی از همکاران اینشتین از او سؤال کرد که این استقبالپرهیجان چه نوع تأثر و انفعالی در او به وجود آورده است؟ مُد سال…