مانع همرنگی

مانع همرنگی همرنگی با جماعت ممکن است برای خود واقعی ما بسیار گران تمام شود. شوپنهاور گفته «ما حدود نیمیاز شخصیت خود را در راه تلاش برای شباهت به دیگران از دست م یدهیم ». این ادوارد یانگ شاعر قرنهجدهم بود که گفت:درحال یکه اصل به دنیا میآییم چه میشود…

مانع مدرسه

مانع مدرسه محیط خانواده یکی از موثرترین عوامل در توسعه یا سرکوب نبوغ ذاتی کودکان است. کودک از همانآغاز با بایدونبایدها، داوری ها و مقایس ههای بسیاری مواجه م یشود که هر کدام از آنها ممکن است موانعبزرگی در مسیر شکوفایی استعداد کودکان ایجاد کند. ایجاد یک محیط امن، آرا…

تمرین نبوغ

تمرین نبوغ برخی نشان ههای فعالیتی که نبوغ ذاتی شما را آشکار می کند:• این فعالیت برای شما لذ تبخش و شادی آور است• فعالیت شما راحت، بدون زحمت و لذ تبخش است تمرین نبوغ • فعالیت به معنای واقعی کلمه برای شما معنادار است• وقتی به آن فعالیت می…

تمرین نبوغ

تمرین نبوغ در کودکی و نوجوانی چه آرزوهایی بزرگی در سر داشتید؟به چه زمین ه یا زمین ههایی علاقه دارید؟انجام چه کار و فعالیتی به شما شور و هیجان میبخشد؟ تمرین نبوغ در مورد این سوالات با آرامش و فراغت بیندیشید و افکارتان را بنویسید. نوشتن بهترین روش فکر کردناست.…

استعداد

استعداد به هر یک از ما توانایی ها و استعدادهای منحصر به فردی اعطا گردیده است. توان بالقوه ما همیشه درانتظار آشکار شدن قرار دارد. استعدادها و توانای یها می توانند انواع گوناگونی داشته باشند. در واقع بهتعداد انسان ها و بیش از آن می تواند استعداد وجود داشته باشد…

ساختار نبوغ ذاتی

ساختار نبوغ ذاتی در مقایسه با اینترنت، این ارتباطات مثل خطوط پرسرعت شما هستند. در این خطوط سیگنال ها قوی ترهستند. این خطوط خاص، نوع و ساختار نبوغ ذاتی شما را مشخص می کنند. در سطح میکروسکوپی، شبکهذهنی شما از خطوط فو قسریع گرفته تا سایر اتصالات کندتر و بعضی…

شهود نبوغ ذاتی

شهود نبوغ ذاتی تاکنون به کسی برنخورده ام که مطلقاً پاسخ این سؤالات را نداند. بااینکه ممکن است در طی فرآینداجتماعی شدن استعدادها و علایق ذات یمان به مقدار زیادی سرکوب شده باشد اما هر یک از ما هنوزسرن خهایی از آن را تشخیص میدهیم. شهود نبوغ ذاتی اکثر انسا…

الهیات نبوغ ذاتی

الهیات نبوغ ذاتی ما از کجا آمد هایم؟ این سؤالی آن چنان بنیادی است که بدون توجه به آن هر عملکرد و مقصود بشریناقص و فاقد اصالت و غایت خواهد بود. این سؤال هم منشأ، هم ماهیت و هم مقصود وجود ما رادربرم یگیرد. برای چنین سوا لهایی شاید هرگز…

نابغه شدن تصادفی است.

نابغه شدن تصادفی است. این طرز فکر از برخی اکتشافات غیرمترقبه و تصادفی در تاریخ علم ناشی شده است. برای مثال ویلهلمرونگتن، رادیواکتیویته را وقتی کشف کرد که به طور تصادفی مقداری از آن را که در کنار فیلم خام عکاسیکه در کاغذ سیاهی پیچیده بود؛ قرار داد. او اشتباهی…

نوابغ در کودکی

نوابغ در کودکی این باور از اشتباه گرفتن دو مفهوم نابغه ) Genius ( و خارق العاده ) Prodigy ( ناشی شده است؛ که اینمفهوم را میرساند که اگر فردی در کودکی نابغه شناخته نشود، او دارای نبوغ نبوده و نم یتواند نابغه باشد.در واقع این افراد عجیب و خار…