عینی بودن

اغلب بيان شده است که علم نياز به يکسري داده هاي کاملا بي طرفانه و عيني دارد. اما کارل١٩٧٢ ) فيلسوف معاصر نشان داد که داده اي کاملا بي طرفانه و عيني وجود ،١٩٦٩ ) پوپر ٢ندارد. طبق گفته ي او مشاهدات علمي بيشتر ازاينکه عيني و بي طرفانه باشند…

روانشناسی نابهنجار

روانشناسی نابهنجار براي قرن ها با بيماراني که از اختلالاتِ ذهني ٢ رنج مي بردند به شيوه هاي کاملا وحشيانه و بدويبرخورد مي شد. اين باور که علتِ اختلالاتِ ذهني، شياطين و نيروهاي متافيزيکي هستند، روانشناسی نابهنجار يک باوِر رايجبود. شيوه ي متداو ِ ل درمانِ بيمارانِ ذهني اين بود…

چرا تفاوت های فردی دارای اهمیت است؟

چرا تفاوت های فردی دارای اهمیت است؟ تفاوتهاي افراد در هوش و شخصيت اکثر رفتارهاي آنها را تحت شعاع قرار مي دهد به طوري که در اغل ِ ب موارد، ميزانِ اهميتِ اين عوامل و تاثي ِ ر آنها بر رفتار با عوامل محيطي، برابري مي کند.اگر بخواهيم سيست ِ…

روانشناسی چیست؟

طبق رايج ترين تعريف روانشناسي يعني مطالعه ي علمي رفتاراين تعريف به اين دليل در ميانِ روانشناسان عموميتيافته است که اکثر روانشناسان براي مشاهده وسنجش رفتارها، اهميت فراواني قائل اند. روانشناسی چیست؟ با اينوجود، اين تعريف داراي محدوديت هايي نيز هستزيرا معمولا براي روانشناسان علاوه بر بررسيرفتارهاي انسان و موجودات…

نتیجه را بپذیرید

نتیجه را بپذیرید در هر موقعیتی، سعی کنید تمام تلاشتان را انجام دهید. ولی به این مورد هم دقتکنید که همیشه قرار نیست تلاش شما منجر به بهترین نتیجه شود. پس مسالهای کهمهم است این است که بدانید شما همه تلاشتان را انجام دادهاید و دیگر مهم نیستکه این تلاش…

ویژگیهای مثبتتان را تقویت کنید

ویژگیهای مثبتتان را تقویت کنید برای ایجاد حس خوشبختی همیشه باید ویژگیهای مثبت خود را یادآوری کنیم.فراموش کردن یا نادیده گرفتن ویژگیهای مثبت و خوبی که لیاقتشان را دارید، بسیارآسان است. آیا شما فردی مثبتنگر هستید؟ آیا فردی دلسوز هستید؟ ویژگیهای مثبتتان را تقویت کنید داشتن حس خوشبختی در زندگی،…

قدرشناس باشید

قدرشناس باشید قدرشناسبودن چیزی بیشتر از تشکر کردن است؛ باید حس شگفتی، تشکر وقناعت به زندگی داشته باشید؛ متأسفانه در بیشتر مواقع باید حتماً یک بیماری جدی یااتفاق ناخوشایند پیش بیاید تا افراد تلنگری بخورند و قدر نعمتهایی را که دارندبدانند؛ پس منتظر چنین اتفاقی نباشید تا شکرگزار شوید. قدرشناس…

به جای دور شدن از همسرتان، فاصله خود را از او کاهش دهید.

به جای دور شدن از همسرتان، فاصله خود را از او کاهش دهید. وقتی همسرتان پشت میزکارش نشسته واکنش شما چیست؟ آیا سخنان محبت آمیزیبه او می گوئید و یا بی اعتنا رد می شوید؟ به جای دور شدن از همسرتان، فاصله خود را از او کاهش دهید. زوج های…

از دلخوشیهای ساده لذت ببرید

از دلخوشیهای ساده لذت ببرید کسانی که دوستتان دارند، خاطرات گرانبها، لطیفههای خنک، روزهای گرم، وشبهای پرستاره- اینها رشته های پیوند ما با دنیا و موهبتهایی هستند که بیوقفهبه ما ارزانی میشوند. از دلخوشیهای ساده لذت ببرید خوشبختی ورضایت دستیافتنی است، منتها فقط بعضیوقتها کمی از دسترس مادور میشود. درک…

به ارزشهایتان پایبند باشید

به ارزشهایتان پایبند باشید آنچه درست میدانید، آنچه منصفانه میپندارید، و آنچه که به آن اعتقاد داریدهمه ارزشهای شما محسوب میشوند. به ارزشهایتان پایبند باشید با گذر زمان، هرچه بیشتر به آنها افتخار کنید،نسبت به خودتان و چیزهایی که دوست دارید احساس بهتری پیدا خواهید کرد. خوبی را بپذیرید به…