همه نابغه اند؟

همه نابغه اند؟ همه نابغ هاند اما اگر شما نبوغ یک ماهی را با توانای یاش برای بالا رفتن از یک درخت بسنجید، او در تمامزندگ یاش با این باور خواهد زیست که یک کودن تما معیار است.اینشتین همه نابغه اند؟ این گفتهٔ اینشتین به وسیلهٔ تحقیقات علمی هم تائید…

نظریۀ هوش های چندگانه

نظریۀ هوش های چندگانه سی سال پیش بود که تازه یک روانشناس، نظریۀ هوش های چندگانه را مطرح کرد که تازه آن هم از هفتنوع هوش فراتر نمیرفت. نظریۀ هوش های چندگانه این خود نشان می دهد که تمام تمرکز ما بر نقاط ضعف بوده تا نقاط قوت. همه جا…

نشانه های افسردگی

نشانه هاي افسردگي ١. جنبه هاي عاطفي : يک خلق غمگين، احساس بي ارزش بودن٢. جنبه هاي شناختي : احترام به خويشتن کاهش يافته و انتظاراتِ منفي درباره ي آينده نشانه هاي افسردگي ٣. جنبه هاي انگيزشي : انگيزش پايين و ناتواني در حرکت دادن خويش براي انجام دادن فعاليت…

هورمون

هورمون بد نيست به دو موردِ ديگر نيز اشاره کنيم :١. در برخي افراد قشر آدرنال بيش از حد معمول گلوکوکورتيکويد ترشح مي کند . اين، افراد غالبا از سندروم کوشين رنج مي برند. اين سندروم با نشانه هايي نظير افسردگي خستگي و توزيع غيرعادي مو در بدن مشخص مي…

غده ی صنوبری

غده ي صنوبري غده ي صنوبري غده ي نسبتا کوچکي است. تقريبا به اندازه ي يک نخود ! اين غده در بالاي ساقه يمغز قرار گرفته و درونداد هاي عصبي را از سيستم عصبي سمپاتيک دريافت مي کند . غده ي صنوبري غده ي صنوبريهورموني به ناِ م ملاتونين آزاد…

وظایف گلوکوکورتیکوید ها

وظايف گلوکوکورتيکويد ها ١. گلوکوکورتيکويد ها در تبديل پروتئين و چربي به شکل هاي قابل استفاده تر براي بدنکمک مي کنند. وظايف گلوکوکورتيکويد ها . ٢. گلوکوکورتيکويدها در سرکوب سيستم ايمني بدن نيز نقش دارند ٣. کورتيزول اثراتِ بسيار قوي ضد التهاب داشته و در واکنش به جراح ات توسط…

غده ی هیپوفیز

غده ي هيپوفيز به دليل اهميت بيش از حد اين غده، اغلب به آن " پادشاهِ غده ها " گفته مي شود. اهميت بالاي غده يهيپوفيز، بيشتر به دليل فعاليت هاي حياتي هيپوفيز پيشين است. غده ي هيپوفيز هيپوفيز پيشين :همانطور که ديديم فرايند آزاد سازي هورمون ها از هيپوفيز…

هورمون ها

هورمون ها هورمون ها در برخي موارد تاثيرات شگرفي بر خلق و خو و رفتاِر ما دارند. با اين وجود از آنجاييکهغالبا انتقال هورمون ها از طريق جريانِ خون و به آرامي صورت مي گيرد، مدتي طول مي کشد تا اين١٠ اصل کلي در موردِ ،( تاثيرات آشکار شود. با…

اعتیاد به ماده Drug Addiction

اعتياد به ماده Drug Addiction اعتياد يک بيماري پيچيده ي مغزي است که با ظاهر "مي توان به شروع آن پي برد. از مشخصه هاي آن ميل « نشانه هاي ترک » و « تحمل » شدنِشديد به سوء مصرفِ مواد، جستجو و تداوِ م مصرف حتي پس از مشاهده…

تقویت چه ارتباطی با دوپامین دارد ؟

تقويت چه ارتباطي با دوپامين دارد ؟ در پاسخ بايد گفت که مساله يتقويت، ارتباطِ مستقيمي با سيستم پاداش مغز دارد و سيستم پاداش نيز همانطور که در بخش هاي بعديخواهيم ديد، بيش از هر انتقال دهنده ي عصبي ديگري با دوپامين سر و کار دارد. تقويت چه ارتباطي با…