وابستگی به داروها

وابستگي به داروها نظريه ي پاداش مثبت به ما امکان مي دهد تا چگونگ ِ ي وابستگي به داروها و مواد بيشماري از جمله را دريابيم. PCP مشتقات ترياک، محرک ها، ماري جوانا ونواحي اصلي مغز که مربوط به سيستم پاداش هستند شناسايي شده اند. همچنين نقش کليدي دوپامين براي…

نظریه وابستگی بدنی

نظريه وابستگي بدني همانطور که مي بينيم، براي نظريه ي وابستگي بدني توضيح اينکه چرا معتادان حتي پس از اينکه همه يذراتِ ماده ي مورد نظر از بدنشان خارج مي شود، مجددا به مصرف مواد روي مي آورند، دشوار است. عنوان کردند ممکن است دليل اين مساله فرايندِ شرطي )…

چرا افراد معتاد می شوند ؟

چرا افراد معتاد مي شوند ؟ دو نظريه ي اصلي در موردِ علتِ ابتلا به اعتياد ( وابستگي به مواد ) وجود دارد : چرا افراد معتاد مي شوند ؟ ١. نظريه ي وابستگي بدني : طبق اين نظريه، افراد به مصرف مواد ادامه مي دهند تا از اثراتناخوشايندي که…

الکلی شدن چه پیامدهایی دارد ؟

الکلي شدن چه پيامدهايي دارد ؟ الکليسم مي تواند باعثِ سيروز کبد گردد. همچنين مي تواند باتوسطِ کبد، ( B جلوگيري از تجزيه ي ويتامين تيامين ( ١منجر به آسيب هاي جدي گردد. کمبودِ تيامين منجر به از بينرفتن سلول هاي عصبي مغز و سرانجام ابتلا به بيماري فراموشي و…

الکل و الکلیسم

الکل و الکليسم تاثيراتِ الکل بر رفتار را مي توان به دو قسمت تقسيم کرد :١- تاثيراتِ مستقيم : تاثيراتي که الکل مستقيما بر سيستم عصبي اعمال مي کند.٢- تاثيراتِ غير مستقيم : آن دسته از تاثيراتي که انتظار داريم از نوشيدنِ الکل در ما ايجاد شود. الکل و الکليسم…

تاثیرات ماری جوانا

تاثيرات ماري جوانا تاثيراتِ ذهني آن به شکل عجيبي از فردي به فردِ ديگر متفاوت بوده و تا اندازه اي به انتظارا ت فرديکه آن را مصرف مي کند بستگي دارد. اثرات دوزهاي پايين ( مقادير کم ) بسيار ظريف و پيچيده است.از ديدگاهِ کمسيونِ ملي ناظر بر سوء استفاده…

مشتقات تریاک بر حالت ذهنی انسان

مشتقات ترياک بر حالت ذهني انسان يکي از رايج ترين و معروفترين نوع ترياک، هروئين است. مصرفِ هروئين باعثِ به وجود آمدنِ حالتِتقريبا آني و به دنبال آن رخوت و خرسندي مي گردد . مورفين نيز تاثيراتِ مشاب هِ « سرخوشي ١ِ »هروئين داشته و علاوه بر آن، اثر قابل…

تاثیرات مواد توهم زا بر مغز چیست ؟

تاثيرات مواد توهم زا بر مغز چيست ؟ مشابه ساختار سروتونين است، در نتيجه بر روي سيستم سروتونين تاثير مي گذارد. به طوِر LSD ساختاِردقيق تر :آگونيستِ سروتونين است و گيرنده هاي سروتونين را تحريک مي کند. LSD • همچنين معلوم شده است که سروتونين در کنتر ِ ل رويا…

تاثیرات آمفتامین بر رفتار توسط

تاثيرات آمفتامين بر رفتار توسط تاثيراتِ آمفتامين بر رفتار توسطِ هاکي ( ١٩٨٣ ) جمع بندي شده اند :١. آمفتامين در دوِز ( مقدار ) متوسط، سرعتِ عملکرد را افزايش مي دهد . با اين وجود اي ن امربعضي وقت ها به قيمتِ ابتلا به اختلالاتِ جانبي متعدد به دست…

مواد محرک

مواد محرک موادِ محرک عبارتند از موادي که سيستم عصبي سمپاتيک را تحريک کرده و باعثِ توليد حالت هايينظير خوش بيني و انرژي بي حد و حصر مي شود. مواد محرک اين اثرات به نوبهي خود پتانسيل لازم براي مصرف مقداِر قابل توجهي از آنها رافراهم مي آورد. از ميانِ…
1 3 4 5 6 7 9