آگونیست و آنتاگونیست

آگونيست و آنتاگونيست داروهاي آگونيست و آنتاگونيستي که به طوِر مستقيم عمل مي کنند : اين داروها عموما از نظرساختاِر شيميايي بسيار شبيه انتقال دهنده ي عصبي بوده و همانندِ انتقال دهنده ي عصبي بر گيرندههاي سيناپسي اثر مي گذارند. آگونيست و آنتاگونيست آگونيست هايي که به اين شکل عمل…