ارزش الهام

ارزش الهام تنها چیز با ارزش واقعی قوهٔ الهام )شهود( است. الهام و شهود پدر دانشجدید است، حال آنکه تجرب هگرایی صرف، چیزی نیست جز انباشتندان شهای کهنه. ارزش الهام کارل گوستاو یونگ، روانشناس سوئیسی، معتقد بود که ذهن ما از طریقناخودآگاه جمعی به تمام تجارب و دانش بشری مرتبط…