ارزش الهام

ارزش الهام تنها چیز با ارزش واقعی قوهٔ الهام )شهود( است. الهام و شهود پدر دانشجدید است، حال آنکه تجرب هگرایی صرف، چیزی نیست جز انباشتندان شهای کهنه. ارزش الهام کارل گوستاو یونگ، روانشناس سوئیسی، معتقد بود که ذهن ما از طریقناخودآگاه جمعی به تمام تجارب و دانش بشری مرتبط…

به ارزشهایتان پایبند باشید

به ارزشهایتان پایبند باشید آنچه درست میدانید، آنچه منصفانه میپندارید، و آنچه که به آن اعتقاد داریدهمه ارزشهای شما محسوب میشوند. به ارزشهایتان پایبند باشید با گذر زمان، هرچه بیشتر به آنها افتخار کنید،نسبت به خودتان و چیزهایی که دوست دارید احساس بهتری پیدا خواهید کرد. خوبی را بپذیرید به…