اصل شکوفایی نبوغ ذاتی

اصل شکوفایی نبوغ ذاتی «شکوفایی نبوغ ذاتی » علاوه بر شناخت موانع، مستلزم خودشناسی و بصیرت برای معنادار ساختن وجودخویش، پیوند زدن نبوغ ذاتی با نیازها و مطالبات زندگی بشری و به کارگیریِ متعهدانۀ آن است. در اینجانبوغ ذاتی به رسالت انسانی منحصرب هفرد ما پیوند می خورد. در این…