امکانات شادی

امکانات شادی هر چه شرط و شروط بیشتر برای شاد بودن داشته باشیم،ناشادتر خواهیم بود. انسا نها دائما برای دستیابی بهچیزی در تقلا هستند. مثلاً دنبال پول، خانه، ماشین،ارتقاء شغلی، همسر رویایی و … هستند اما هدف نهاییاحساس خوبی است که از دستیابی به آن اهداف ب هدستمیآید. اگر مقصود…