امکانات شادی

امکانات شادی هر چه شرط و شروط بیشتر برای شاد بودن داشته باشیم،ناشادتر خواهیم بود. انسا نها دائما برای دستیابی بهچیزی در تقلا هستند. مثلاً دنبال پول، خانه، ماشین،ارتقاء شغلی، همسر رویایی و … هستند اما هدف نهاییاحساس خوبی است که از دستیابی به آن اهداف ب هدستمیآید. اگر مقصود…

امکانات نبوغ ذاتی

امکانات نبوغ ذاتی همه دانش بشری محصول کنجکاوی، پرسش و تلاش مداوم برای یافتن پاسخ آنها است. تمام کشفیاتمهم تاریخ در نتیجه یک سؤال ایجاد شده است. امکانات نبوغ ذاتی تمام نظریات فلسفی محصول پاسخگویی به برخیسؤالات بوده است. تمام اید ههای جدید نتیجه کنجکاوی اشخاص برای پاسخ به یک…