شرط بهره وری

شرط بهره وری راه افزایش بهر هوری و یادگیری بیشتر این است که با چنان لذتی کارهایت راانجام بدهی که متوجه گذشت زمان نشوی. شرط بهره وری اگر ما کاری را که دوست داریم انجام دهیم معمولاً برایمان لذ تبخش است وگذر زمان را حس نم یکنیم. اما اگر کارمان…