تفسیر شریک جنسی

تفسیر شریک جنسی دليل اينکه مردان تمايل دارند تا شريکِ جنسي شان از آنها جوان تر باشد اين است که احتمال بچه دار شدنِ آنها در مقايسه با ساير زنان بيشتر است. دليل اينکه زنان تمايل دارند شريکِ جنسي شان از لحاظِ سني از آنها بزرگتر باشد اين است که…