توارث پذیری

توارث پذيري توارث پذيري يک ميزانِ جمعيتي ست که مي تواند از جمعيتي به جمعيتِ ديگر کاملا فرق کند. برايرا در نظر بگيريد : « هوش » مثال، ميزانِ توارث پذيريفرهنگ هايي وجود دارد که شرايطِ محيطي در آنها به گونه اي ست که کودکان در فرهنگِمذبور، شيوه ي زندگ…