راه دل

راه دل آزاد کردن انرژی اتمی همه چیز را تغییر داد به جز شیوه تفکرمان را. راه حلاین مشکل در قلب انسانها نهفته است. منطق قادر به ادراک عشق نیست. راه عقل و منطق ممکن است به اکتشافاتعلمی و فنّاوری های فوق پیشرفته منتهی شود اما هرگز به عشق و…