روانشناسی تکاملی

روانشناسي تکاملي رويکردي نسبتا جديد است که بهتجزيه تحليل افکار، ويژگي ها و رفتارهاي آدمي ازديدگاهِ تکامل مي پردازد. روانشناسي تکاملي روانشناسي تکاملي اين کاررا از طريق بررسي ارزش انطباقي اين افکار، ويژگي ها. و رفتارها براي گونه ي مورد نظر انجام مي دهد. بسياري از ايده هايي که پيش…