روانشناسی شناختی

روانشناسي شناختي روانشناسي شناختي زاده ي روانشناسي گِشتالت است که در دهه ي ١٩٢٠ مطرح شد. وجه مشخصه ي ديدگاهِ شناختي، توجه نسبتا اندک به رابطه ي محرک –پاسخ و فعاليت هاي عصبي مي باشد. توجهاصلي اين رويکرد، به موضوعاتي نظير ادراک، حل مساله از طريق شهود، تصميم گيري و…

روانشناسی تکاملی

روانشناسي تکاملي رويکردي نسبتا جديد است که بهتجزيه تحليل افکار، ويژگي ها و رفتارهاي آدمي ازديدگاهِ تکامل مي پردازد. روانشناسي تکاملي روانشناسي تکاملي اين کاررا از طريق بررسي ارزش انطباقي اين افکار، ويژگي ها. و رفتارها براي گونه ي مورد نظر انجام مي دهد. بسياري از ايده هايي که پيش…

روانشناسی میان فرهنگی

روانشناسي ميان فرهنگي روانشناسي براي پيشرفتِ خود ملزم به در نظر گرفتن تنوع فرهنگ ها و گوناگون ي رفتار انسان ها درنقاطِ مختلفِ جهان است." روانشناسي ميان فرهنگي با اين حال از اين گفته نبايد اينطور برداشت کرد که در ين زمينه هيچ فعاليتيصورت نگرفته است. براي مثال، تحقيقاتِ روانشناختي…

شیوه های تحقیق در روانشناسی

شيوه هاي تحقيق در روانشناسي همانطور که ديديم روانشناسان براي درکِ کام ِ ل رفتاِر انسان از رويکردهاي گوناگوني استفاده کرده اند.( رويکردِ زيستي، اجتماعي، شناختي و… ). به همين شکل، روانشناسان، در شيوه هاي تحقيق نيز بايکديگر متفاوت هستند. شيوه هاي تحقيق در روانشناسي بسياري از آنها براين عقيده…