رویاپردازی

رویاپردازی دستکم روزی یک مرتبه به خودتان اجازه بدهید تا آزادانه بیندیشید و برایخودتان رویاپردازی کنید. یکی از قابلیت های شگفت انگیز ذهن، قدرت تخیل است. برخی فلاسفهتخیل را «ملکه قابلیت های ذهنی » نامید هاند. ما در کودکی رویاپردازانی نابغههستیم. رویاپردازی اما با بزرگ سالی این توانایی سرکوب م…