شرط عبور

شرط عبور یونگ، روانشناس سوئیسی، معتقد بود که ما بخش های منفی از وجود خودرا سرکوب م یکنیم. وی این بخش از وجود تاریک ما را سایه م ینامید. با طردو سرکوب صفات منفی مان ما نه تنها آنها را از بین نمی بریم بلکه به آنها قدرتمیبخشیم. شرط عبور…

شرط بهره وری

شرط بهره وری راه افزایش بهر هوری و یادگیری بیشتر این است که با چنان لذتی کارهایت راانجام بدهی که متوجه گذشت زمان نشوی. شرط بهره وری اگر ما کاری را که دوست داریم انجام دهیم معمولاً برایمان لذ تبخش است وگذر زمان را حس نم یکنیم. اما اگر کارمان…