شهود

شهود من به شهود و الهامات معتقدم؛ چون گاهی اوقات، در برخی مسایل،احساس می کنم که حق با من است، ولی نمیدانم چرا؟ شهود شهود، بصیرت یا الهام نیز یکی دیگر از همان قدر تهای درونی ماست که هرگزبرای استفاده از آن آموزش نم یبینیم. شهود در واقع دیدن با…

شهود نبوغ ذاتی

شهود نبوغ ذاتی تاکنون به کسی برنخورده ام که مطلقاً پاسخ این سؤالات را نداند. بااینکه ممکن است در طی فرآینداجتماعی شدن استعدادها و علایق ذات یمان به مقدار زیادی سرکوب شده باشد اما هر یک از ما هنوزسرن خهایی از آن را تشخیص میدهیم. شهود نبوغ ذاتی اکثر انسا…