شرط عبور

شرط عبور یونگ، روانشناس سوئیسی، معتقد بود که ما بخش های منفی از وجود خودرا سرکوب م یکنیم. وی این بخش از وجود تاریک ما را سایه م ینامید. با طردو سرکوب صفات منفی مان ما نه تنها آنها را از بین نمی بریم بلکه به آنها قدرتمیبخشیم. شرط عبور…