سیستم عصبی

سيستم عصبي سيستم عصبي از نورونها و گلياها تشکيل شده است و به دو بخش سيستم عصبي مرکزي ( مغز و نخاع شوکي ) و سيستم عصبي پيراموني تقسيم مي شود. سيستم عصبي مرکزي شامل مغز و نخاع مي شود. مغز به سه ناحيه ي اصلي تقسيم مي شود. مغز…

انتقال دهنده های عصبی

انتقال دهنده هاي عصبي تنظيم کننده هاي عصبي : اين مولکول ها بر ميزانِ حساسيتِ نورونها بر روي پيام ها اثر مي گذارند. اما خودِ اين مولکول ها هيچ گونه پيامي به نورونهاي ديگر نميفرستند. انتقال دهنده هاي عصبي اندورفين ها : يکي از مهمترين نوروپپتيد ها هستند. اين مولکول…