روانشناسی میان فرهنگی

روانشناسي ميان فرهنگي روانشناسي براي پيشرفتِ خود ملزم به در نظر گرفتن تنوع فرهنگ ها و گوناگون ي رفتار انسان ها درنقاطِ مختلفِ جهان است." روانشناسي ميان فرهنگي با اين حال از اين گفته نبايد اينطور برداشت کرد که در ين زمينه هيچ فعاليتيصورت نگرفته است. براي مثال، تحقيقاتِ روانشناختي…