اصل شکوفایی نبوغ ذاتی

اصل شکوفایی نبوغ ذاتی «شکوفایی نبوغ ذاتی » علاوه بر شناخت موانع، مستلزم خودشناسی و بصیرت برای معنادار ساختن وجودخویش، پیوند زدن نبوغ ذاتی با نیازها و مطالبات زندگی بشری و به کارگیریِ متعهدانۀ آن است. در اینجانبوغ ذاتی به رسالت انسانی منحصرب هفرد ما پیوند می خورد. در این…

امکانات نبوغ ذاتی

امکانات نبوغ ذاتی همه دانش بشری محصول کنجکاوی، پرسش و تلاش مداوم برای یافتن پاسخ آنها است. تمام کشفیاتمهم تاریخ در نتیجه یک سؤال ایجاد شده است. امکانات نبوغ ذاتی تمام نظریات فلسفی محصول پاسخگویی به برخیسؤالات بوده است. تمام اید ههای جدید نتیجه کنجکاوی اشخاص برای پاسخ به یک…

رسالت نبوغ ذاتی

رسالت نبوغ ذاتی رسالت شخصی و نبوغ ذاتیجایی هست که جز تو هیچ کس نمیتواند آن را پُرکند. کاری هست که جز تو هیچ کس قادر به انجامشنیست.افلاطون هما نطور که در توضیح اصل یکتایی گفتیم، ما موجودی منحصربه فرد هستیم و با استعدادیمنحصربه فرد به دنیا آمد هایم. حالا…

ساختار نبوغ ذاتی

ساختار نبوغ ذاتی در مقایسه با اینترنت، این ارتباطات مثل خطوط پرسرعت شما هستند. در این خطوط سیگنال ها قوی ترهستند. این خطوط خاص، نوع و ساختار نبوغ ذاتی شما را مشخص می کنند. در سطح میکروسکوپی، شبکهذهنی شما از خطوط فو قسریع گرفته تا سایر اتصالات کندتر و بعضی…

شهود نبوغ ذاتی

شهود نبوغ ذاتی تاکنون به کسی برنخورده ام که مطلقاً پاسخ این سؤالات را نداند. بااینکه ممکن است در طی فرآینداجتماعی شدن استعدادها و علایق ذات یمان به مقدار زیادی سرکوب شده باشد اما هر یک از ما هنوزسرن خهایی از آن را تشخیص میدهیم. شهود نبوغ ذاتی اکثر انسا…

الهیات نبوغ ذاتی

الهیات نبوغ ذاتی ما از کجا آمد هایم؟ این سؤالی آن چنان بنیادی است که بدون توجه به آن هر عملکرد و مقصود بشریناقص و فاقد اصالت و غایت خواهد بود. این سؤال هم منشأ، هم ماهیت و هم مقصود وجود ما رادربرم یگیرد. برای چنین سوا لهایی شاید هرگز…