نبوغ و جرئت

نبوغ و جرئت هر احمقی میتواند چیزها را بزر گتر، پیچید هتر و خش نتر کند؛ برای حرکت درجهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرئت نیاز است! نبوغ و جرئت زمانی که فضانوردان روسی و آمریکایی برای کشف و تسخیر فضا شروع بهرقابت کردند مشکل کوچکی وجود داشت.…