نبوغ و جرئت

نبوغ و جرئت هر احمقی میتواند چیزها را بزر گتر، پیچید هتر و خش نتر کند؛ برای حرکت درجهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرئت نیاز است! نبوغ و جرئت زمانی که فضانوردان روسی و آمریکایی برای کشف و تسخیر فضا شروع بهرقابت کردند مشکل کوچکی وجود داشت.…

تمرین نبوغ

تمرین نبوغ برخی نشان ههای فعالیتی که نبوغ ذاتی شما را آشکار می کند:• این فعالیت برای شما لذ تبخش و شادی آور است• فعالیت شما راحت، بدون زحمت و لذ تبخش است تمرین نبوغ • فعالیت به معنای واقعی کلمه برای شما معنادار است• وقتی به آن فعالیت می…

تمرین نبوغ

تمرین نبوغ در کودکی و نوجوانی چه آرزوهایی بزرگی در سر داشتید؟به چه زمین ه یا زمین ههایی علاقه دارید؟انجام چه کار و فعالیتی به شما شور و هیجان میبخشد؟ تمرین نبوغ در مورد این سوالات با آرامش و فراغت بیندیشید و افکارتان را بنویسید. نوشتن بهترین روش فکر کردناست.…

الهیات نبوغ ذاتی

الهیات نبوغ ذاتی ما از کجا آمد هایم؟ این سؤالی آن چنان بنیادی است که بدون توجه به آن هر عملکرد و مقصود بشریناقص و فاقد اصالت و غایت خواهد بود. این سؤال هم منشأ، هم ماهیت و هم مقصود وجود ما رادربرم یگیرد. برای چنین سوا لهایی شاید هرگز…