هوش شما چقدر چطور است؟

هوش شما چقدر چطور است؟ هوارد گاردنر استاد دانشگاه هاروارد حدود 30 سال پیش این نوع سنجشهوش را به چالش کشید. او در کتابش با عنوان چارچوب های ذهنی: نظریههوش های چندگانه به توسعه این ایده پرداخت که هوش منطقی-ریاضی که ازطریق تست هوش سنجیده م یشود معیار مناسبی برای…