هوش شما چقدر چطور است؟

هوش شما چقدر چطور است؟ هوارد گاردنر استاد دانشگاه هاروارد حدود 30 سال پیش این نوع سنجشهوش را به چالش کشید. او در کتابش با عنوان چارچوب های ذهنی: نظریههوش های چندگانه به توسعه این ایده پرداخت که هوش منطقی-ریاضی که ازطریق تست هوش سنجیده م یشود معیار مناسبی برای…

همه نابغه اند؟

همه نابغه اند؟ همه نابغ هاند اما اگر شما نبوغ یک ماهی را با توانای یاش برای بالا رفتن از یک درخت بسنجید، او در تمامزندگ یاش با این باور خواهد زیست که یک کودن تما معیار است.اینشتین همه نابغه اند؟ این گفتهٔ اینشتین به وسیلهٔ تحقیقات علمی هم تائید…

نظریۀ هوش های چندگانه

نظریۀ هوش های چندگانه سی سال پیش بود که تازه یک روانشناس، نظریۀ هوش های چندگانه را مطرح کرد که تازه آن هم از هفتنوع هوش فراتر نمیرفت. نظریۀ هوش های چندگانه این خود نشان می دهد که تمام تمرکز ما بر نقاط ضعف بوده تا نقاط قوت. همه جا…