ژنوتیپ و فنوتیپ

ژنوتيپ و فنوتيپ دو نفر را در نظر بگيريد. يکي از اين دو نفر، از والدينخود، در يک صفتِ معين ( مثلا رنگِ چشم ) ترکي ِ ببه ارث مي برد. ژنوتيپ و فنوتيپ با اين RR و ديگري ترکيب Rrوجود، همانطور که پيش تر ديديم، جلوه ي ظاهر ِ…