سیستم عصبی

سيستم عصبي سيستم عصبي از نورونها و گلياها تشکيل شده است و به دو بخش سيستم عصبي مرکزي ( مغز و نخاع شوکي ) و سيستم عصبي پيراموني تقسيم مي شود. سيستم عصبي مرکزي شامل مغز و نخاع مي شود. مغز به سه ناحيه ي اصلي تقسيم مي شود. مغز…

هیپوتالاموس

هيپوتالاموس هيپوتالاموس بسيار کوچکتر از تالاموس است و همانطور که از اسمش پيداستدر زير تالاموس قرار دارد. برخي از وظايف هيپوتالاموس عبارت است از : هيپوتالاموس کنترل برخي اعمال حياتي از جمله دماي بدن، گرسنگي و تشنگي کنترل رفتاِر جنسي ايفاي نقش مهم در کنترل سيستم غدد درون ريز (…

مغز پیشین

مغز پیشین اين قسمت بزرگترين و پراهميت ترينبخ ِ ش مغز محسوب مي شود. سطح بيرون ِ يمغز پيشين را پوششي به نام قشر مخ احاطه کرده است. ابتدا به بررسي اينقسمت مي پردازيم: مغز پیشین لايه ي بيروني مغز انسان، قشر مخ ناميدهمي شود. در واقع، چنانچه از بيرون…

آگونیست و آنتاگونیست

آگونيست و آنتاگونيست داروهاي آگونيست و آنتاگونيستي که به طوِر مستقيم عمل مي کنند : اين داروها عموما از نظرساختاِر شيميايي بسيار شبيه انتقال دهنده ي عصبي بوده و همانندِ انتقال دهنده ي عصبي بر گيرندههاي سيناپسي اثر مي گذارند. آگونيست و آنتاگونيست آگونيست هايي که به اين شکل عمل…

انتقال دهنده های عصبی

انتقال دهنده هاي عصبي تنظيم کننده هاي عصبي : اين مولکول ها بر ميزانِ حساسيتِ نورونها بر روي پيام ها اثر مي گذارند. اما خودِ اين مولکول ها هيچ گونه پيامي به نورونهاي ديگر نميفرستند. انتقال دهنده هاي عصبي اندورفين ها : يکي از مهمترين نوروپپتيد ها هستند. اين مولکول…

دوره ی بی پاسخی مطلق

دوره ي بي پاسخي مطلق يک نورون نمي تواند در يک زمان معين به تعداد نامحدود شليک کند. در واقع بايستي دوره ي بسيار کوتاهي ازشرو ع پتانسيل عمل بگذرد تا نورون بتواند مجددا تحريک شده و شليک کند. دوره ي بي پاسخي مطلق در اين دوره نورون در برابرمي…

روانشناسی شناختی

روانشناسي شناختي روانشناسي شناختي زاده ي روانشناسي گِشتالت است که در دهه ي ١٩٢٠ مطرح شد. وجه مشخصه ي ديدگاهِ شناختي، توجه نسبتا اندک به رابطه ي محرک –پاسخ و فعاليت هاي عصبي مي باشد. توجهاصلي اين رويکرد، به موضوعاتي نظير ادراک، حل مساله از طريق شهود، تصميم گيري و…

تفسیر شریک جنسی

تفسیر شریک جنسی دليل اينکه مردان تمايل دارند تا شريکِ جنسي شان از آنها جوان تر باشد اين است که احتمال بچه دار شدنِ آنها در مقايسه با ساير زنان بيشتر است. دليل اينکه زنان تمايل دارند شريکِ جنسي شان از لحاظِ سني از آنها بزرگتر باشد اين است که…

روانشناسی تکاملی

روانشناسي تکاملي رويکردي نسبتا جديد است که بهتجزيه تحليل افکار، ويژگي ها و رفتارهاي آدمي ازديدگاهِ تکامل مي پردازد. روانشناسي تکاملي روانشناسي تکاملي اين کاررا از طريق بررسي ارزش انطباقي اين افکار، ويژگي ها. و رفتارها براي گونه ي مورد نظر انجام مي دهد. بسياري از ايده هايي که پيش…