بزرگ اندیشی

بزرگ اندیشی برای تحقق استعدادها و توانایی های ذاتی خود باید از دایرۀ کوچک روزمرگیفراتر برویم. باید اهدافی بزرگ و همتی عالی داشته باشیم.مرغ را پر می برد تا آشیان پرّ انسان همت است ای مردمان بزرگ اندیشی مولویباید اهداف شخصی خود را به رسالت شخصی و رسالت شخصی را…

رسالت نبوغ ذاتی

رسالت نبوغ ذاتی رسالت شخصی و نبوغ ذاتیجایی هست که جز تو هیچ کس نمیتواند آن را پُرکند. کاری هست که جز تو هیچ کس قادر به انجامشنیست.افلاطون هما نطور که در توضیح اصل یکتایی گفتیم، ما موجودی منحصربه فرد هستیم و با استعدادیمنحصربه فرد به دنیا آمد هایم. حالا…

مانع عادت

مانع عادت با فرآیند رشد و تحت تأثیر تجارب، ژنتیک و محیط، الگوها و عاد تهای رفتاری در ما شکل می گیرد. ب هویژهعادت های فکری و باورهای تثبی تشده میتوانند مانعی برای تغییر در جهت شکوفایی استعدادهایمانمحسوب شوند مانع عادت یک عادت میتواند برای ما حکم خدمتکاری عالی یا…

مُد سال

مُد سال شور و هیجان خار قالعادهٔ مردم نیویورک هنگام اولین سفر اینشتین به آمریکا در سال 1921 در تاریخفرهنگ قرن بیستم حادثهٔ نادری است. روزی یکی از همکاران اینشتین از او سؤال کرد که این استقبالپرهیجان چه نوع تأثر و انفعالی در او به وجود آورده است؟ مُد سال…

مانع همرنگی

مانع همرنگی همرنگی با جماعت ممکن است برای خود واقعی ما بسیار گران تمام شود. شوپنهاور گفته «ما حدود نیمیاز شخصیت خود را در راه تلاش برای شباهت به دیگران از دست م یدهیم ». این ادوارد یانگ شاعر قرنهجدهم بود که گفت:درحال یکه اصل به دنیا میآییم چه میشود…

مانع مدرسه

مانع مدرسه محیط خانواده یکی از موثرترین عوامل در توسعه یا سرکوب نبوغ ذاتی کودکان است. کودک از همانآغاز با بایدونبایدها، داوری ها و مقایس ههای بسیاری مواجه م یشود که هر کدام از آنها ممکن است موانعبزرگی در مسیر شکوفایی استعداد کودکان ایجاد کند. ایجاد یک محیط امن، آرا…

تمرین نبوغ

تمرین نبوغ برخی نشان ههای فعالیتی که نبوغ ذاتی شما را آشکار می کند:• این فعالیت برای شما لذ تبخش و شادی آور است• فعالیت شما راحت، بدون زحمت و لذ تبخش است تمرین نبوغ • فعالیت به معنای واقعی کلمه برای شما معنادار است• وقتی به آن فعالیت می…

تمرین نبوغ

تمرین نبوغ در کودکی و نوجوانی چه آرزوهایی بزرگی در سر داشتید؟به چه زمین ه یا زمین ههایی علاقه دارید؟انجام چه کار و فعالیتی به شما شور و هیجان میبخشد؟ تمرین نبوغ در مورد این سوالات با آرامش و فراغت بیندیشید و افکارتان را بنویسید. نوشتن بهترین روش فکر کردناست.…

استعداد

استعداد به هر یک از ما توانایی ها و استعدادهای منحصر به فردی اعطا گردیده است. توان بالقوه ما همیشه درانتظار آشکار شدن قرار دارد. استعدادها و توانای یها می توانند انواع گوناگونی داشته باشند. در واقع بهتعداد انسان ها و بیش از آن می تواند استعداد وجود داشته باشد…

ساختار نبوغ ذاتی

ساختار نبوغ ذاتی در مقایسه با اینترنت، این ارتباطات مثل خطوط پرسرعت شما هستند. در این خطوط سیگنال ها قوی ترهستند. این خطوط خاص، نوع و ساختار نبوغ ذاتی شما را مشخص می کنند. در سطح میکروسکوپی، شبکهذهنی شما از خطوط فو قسریع گرفته تا سایر اتصالات کندتر و بعضی…
1 2 3 8